Frogpack sú teraz Top-obaly. Obalové materiály a kancelárske potreby kúpite v e-shope Top-obaly.sk
+421 233 070 457 info@frogpack.sk

Zoznámenie so spracovaním osobných údajov


Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou, preto by sme Vás radi informovali, aké osobné údaje spracovávame, na základe akého právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva.

 

I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu Frogpack.cz a zároveň správca Vašich osobných údajov je spoločnosť Frogpack s.r.o. (ďalej len "Správca" alebo "my"), IČO: 07247672, so sídlom května 910, Malenovice, 763 02 Zlín, spracováva všetky osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR" alebo "Nariadenie").

2. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

 • písomne na adrese: třída 3. května 910, Malenovice, 763 02 Zlín
 • elektronicky na e-mail: obchod@frogpack.sk nebo info@frogpack.cz
 • telefonicky: +420 576 013 969

3. Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame v súvislosti s nákupom nami predávaného tovaru či využívaním našich služieb sú:

 • meno a priezvisko
 • dodacia a fakturačná adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • obchodný názov
 • IČO a DIČ podnikajúcej fyzické osoby
 • číslo bankového účtu a kód banky

Pri návšteve nášho internetového obchodu môžeme získať ďalšie informácie o vašej IP adrese a súboroch cookies, ktoré ale ďalej pre konkrétne subjekty systematicky nespracovávame.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa a kontakt), poskytnutie osobných údajov je  nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít na základe oprávneného záujmu.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúcich služby pre prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúcich marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v základnom ustanovení týchto podmienok alebo v kontaktoch.

2. V prípade pochybností o dodržiavaní vašich práv nás okamžite kontaktujete elektronicky na obchod@frogpack.sk alebo písomne na Frogpack s.r.o., třída 3. května 910, 763 02 Zlín, aby sme mohli všetko napraviť. Na zabezpečenie vašich práv budeme reagovať v čo najkratšom možnom čase. Podľa Nariadenie máme na vybavenie vašej požiadavky maximálne 1 mesiac.

3. Ďalej máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky náležité technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverenej osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky alebo príslušného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.